Graduate Students in
Computational and Applied Mathematics
at Penn State


Current PhD students: (partial list as of 2011)
 • Qichuan Bai
 • Fei Chao
 • Yao Chen
 • Giancarlo Facchi
 • Peter Gael
 • Ke Han
 • Xiao Han
 • Zhan Huang
 • Thinh Le
 • Chao Liang
 • Oleksandr Misiats
 • Changhe Qiao
 • Qingqin Qu
 • Shawn Ryan
 • Chao Tian
 • Lu Wang
 • Tao Wang
 • Delin Wei
 • Dongmei Zhang
 • Jingyan ZHang
 • Tianyou Zhang
 • Kun Zhou
Past students:

Student organizations:      CAM@PS       Department of Mathematics